Povinně zveřejňované informace

  1. Oficiální název

Mateřská škola Dráček, Povrly-Neštědice, příspěvková organizace

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Usnesením zastupitelstva obce č.j. 100/02 ze dne 15.10.2002. Obec Povrly zřizuje s účinností od 1.1. 2003 podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisu, podle § 14. odst. 2 zákona CNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci Mateřská škola Povrly – Neštědice. Součástí organizace je podle § 45 zákona odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů, školní jídelna.

3.ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Mateřská škola s jídelnou.

Počet tříd: 1

Počet dětí: 28

Počet zaměstnanců: 4

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Kontaktní poštovní adresa: Sídliště I 42, 40332 Povrly
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Sídliště I 42, 40332 Povrly
Úřední hodiny: každý den od 11-12 hodin v ředitelně školy
Telefonní čísla: +420 775147987
Datová schránka: cmjkqxu
Adresa internetové stránky: https://www.msdracekpovrly.cz/
Adresa e-podatelny: dracekpovrly@volny.cz
Další elektronické adresy: pavlahackova@gmail.com

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

6. IČ 72743841

7. DIČ CZ72743841

8. DOKUMENTY

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Informace lze získat ústně či písemně na adrese: MŠ Dráček Povrly – Neštědice, Sídliště I 42, 40332 Povrly nebo elektronicky na adrese dracekpovrly@volny.cz

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádosti a stížnosti, návrhy a podněty lze podávat elektronicky na adresu: dracekpovrly@volny.cz nebo písemně na výše uvedenou adresu.

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

12. FORMULÁŘE

13. POPISY POSTUPŮ – NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACÍ
Popisy postupů neexistují.

14. PŘEDPISY

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb.  o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenvi úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Zákon č.250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech
Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
č. 500/2004 Sb., správní řád

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

16. LICENČNÍ SMLOUVY

Neexistují

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č.106/1999Sb.