NÁVRAT DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4.2021

Mateřská škola bude otevřena od 12. dubna 2021, 6.30 – 16:30

∙ Vzdělávání bude probíhat ve skupině s max. 15 dětmi.

∙ Prezenční vzdělávání je určeno zatím pouze pro děti v povinném předškolním ročníku,  dětem IZS a dětem vybraných profesí.

Těmi jsou: 

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb 
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní  družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů 
 • příslušníci ozbrojených sil 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, o zaměstnanci Finanční správy České republiky. 
OCHRANA DÝCHACÍCH CEST, DEZINFEKCE RUKOU, ROZESTUPY 1,5 m  
 • zákonní zástupci či doprovod dětí si po příchodu do budovy okamžitě dezinfikují ruce,  dodržují rozestupy 1,5 metru, zdržují se pouze v šatně a nevstupují do třídy
 • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor zákonní zástupci a doprovázející osoby
 • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci 
 • děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
TESTOVÁNÍ

Testování se provádí ihned po příchodu dítěte do školy (první den docházky). V prostorách šatny, v přízemí budovy. Dále potom pravidelně v pondělí a čtvrtek.

Pravidla testování

Rodič se dostaví v zapsaný čas, který jsme si již vykomunikovali individuálně. (zabráníme nahromadění více osob)

Test dítěti provede zákonný zástupce v přítomnosti zaměstnance školy a vyčká 15 minut na výsledek s dítětem v šatně. Doporučujeme pro testování dětí osobu blízkou, která dítěti testování plynule bez zmatků a průtahů provede.

V případě nedodržení vlastního času musíte školu telefonicky kontaktovat a dohodnout si volný časový úsek pro test.

TESTOVÁNÍ – INSTRUKTÁŽNÍ

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

ZVLÁDNEME TO SPOLEČNĚ

NADÁLE PLATÍ

 Dítěti, které vykazuje následující příznaky nebo uvádí, že je pociťuje nebude umožněna  prezenční výuka v mateřské škole. 

 • o zvýšenou tělesnou teplotu 
 • o suchý kašel  
 • o dušnost  
 • o zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) 
 • o ztrátu chuti a čichu  
 • o bolest v krku  
 • o bolest svalů a kloubů  
 • o rýmu / ucpaný nos  
 • o bolest hlavy 

I pro nás je vše nové, tak buďte trpěliví a vše společně zvládneme. 😉

UKLIĎME POVRLY PRO LEPŠÍ DNY

MAPA PYTLOMATŮ – UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME POVRLY PRO LEPŠÍ DNY 2021

https://www.uklidmecesko.cz/event/28808

Pro zobrazeni klikněte na odkaz

https://mapy.cz/s/pededorove

MAPA PYTLOMATŮ

https://frame.mapy.cz/s/huharehute

MAPA PYTLOMATŮ V OSADÁCH
Ukliďme Česko – POVRLY

UKLIĎME POVRLY PRO LEPŠÍ DNY

10.4.2021 OD 9:00, sraz u hasičárny nebo si mapku pytlomatů stáhněte do svého mobilu a vyražte rovnou. Odměny pro děti jsou vždy u pytlomatů v krabičce.

INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE

Po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena


a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň
b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky).

ONLINE VÝUKA

Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji.
Rozlišujeme

synchronní a asynchronní on-line výuku.


Při synchronní výuce je učitel propojen s dětmi/žáky/studenty zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na
stejném/podobném úkolu.

Při asynchronní výuce děti/žáci/studenti pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Využívány pro tento druh práce mohou být nejrůznější
platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby.

Je zřejmé, že obě formy on-line výuky, synchronní i asynchronní, mají své klady i zápory. Jejich využití se musí řídit konkrétními podmínkami školy i dětí/žáků/studentů. Nejlepšího efektu je dosahováno tam, kde jsou obě formy vhodně kombinovány.

Naše mateřská škola využívá obou forem online výuky. Děti dostanou pracovní deník, který samostatně vypracují. Deníky si mohou vyzvednou v mateřské škole nebo je dostanou do poštovní schránky.

Denně se s dětmi scházíme na Google Meet (video komunikační služba) – díky ní cvičíme, zpíváme, kreslíme, povídáme a diskutujeme k tématu. Děti se aktivně zapojují a se zájmem řešíme aktuality z naší vzdělávací nabídky. Tento způsob online výuky jsme již využili při uzavření MŠ z důvodu karantény a dětem i rodičům vyhovuje.

Rodiče pravidelně informujeme a spolupracujeme pomocí krátkých zpráv.

Pravidlo 3R

 • Nevstupujte do prostor školy. Děti předejte v šatně.
 • Předávejte děti po jednom.
 • Mějte nasazenou roušku při předávání dítěte.
 • Voďte do školy pouze zdravé děti.
 • Povinností pedagoga je nachlazené dítě nepřijmout do školy.

V NAŠÍ ŠKOLE VYUŽÍVÁME PRAVIDLA „3R“

RUCE – Dezinfekce rukou.

ROUŠKY – Rodiče při vstupu do prostor školy mají roušku.

ROZESTUPY – Dodržujte bezpečnou vzdálenost a nezdržujte se v prostorách školy není-li to nutné.