Zápis pro školní rok 2022/2023

plakát zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU

TERMÍN

9. a 10. května 2022 v čase od 8:00 – 15:00 hodin

Na základě vaší žádosti vám bude přiděleno registrační číslo. Telefonicky nebo osobně. Výsledky zápisu budou uveřejněny na webových stránkách školy a informační tabuli u mateřské školy.

Kritéria pro přijetí dítě ke vzdělávání do mateřské školy Dráček naleznete v sekci Povinně zveřejňované informace. Zde je uložená i Obecně závazná vyhláška Obce Povrly z roku 2017.

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  1. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

2. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
− do datové schránky školy,
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
− osobním podáním ve škole.

3. Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené
(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

4. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní
vzdělávání.

5. Dokumenty nutné k zápisu –

kopie rodného listu dítěte,

přihláška s lékařskou prohlídkou,

přihláška ke stravování,

kopie očkovacího průkazu.

Vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR – vše naleznete v sekce DOKUMENTY KE STAŽENÍ.