Zápis pro školní rok 2024/2025

INFORMACE K ZÁPISU

TERMÍN

7. května 2024 v čase od 8:00 – 15:00 hodin

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ POUZE ZÁKONNÝ ZASTUPCE DÍTĚTE SPOLU S DÍTĚTEM

Na základě vaší žádosti vám bude přiděleno registrační číslo. Výsledky zápisu budou uveřejněny na webových stránkách školy a informační tabuli u mateřské školy pod přiděleným registračním číslem.

Kritéria pro přijetí dítě ke vzdělávání do mateřské školy Dráček naleznete v sekci Povinně zveřejňované informace. Zde je uložená i Obecně závazná vyhláška Obce Povrly z roku 2017.

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 1. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu, žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze učinit pouze osobně.
 2. K zápisu se dostavte i s dítětem.
 3. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsobem:
  − osobní podání ve škole, emailem s uznaným elektronickým podpisem, poštou či vhozením do poštovní schránky u vchodu do Mateřské školy Dráček, do datové schránky – cmjkqxu
 4. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 5. Dokumenty nutné k zápisu:
  • kopie rodného listu dítěte,
  • přihláška s lékařskou prohlídkou,
  • přihláška ke stravování,
  • kopie očkovacího průkazu.
 6. Vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR – vše naleznete v sekce DOKUMENTY KE STAŽENÍ.
 7. DO ŠKOLY NENOSTE NIC PŘEDEM. DOKUMENTY DONESTE AŽ V DEN KONÁNÍ ZÁPISU.