INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE

Po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena


a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň
b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky).

ONLINE VÝUKA

Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji.
Rozlišujeme

synchronní a asynchronní on-line výuku.


Při synchronní výuce je učitel propojen s dětmi/žáky/studenty zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na
stejném/podobném úkolu.

Při asynchronní výuce děti/žáci/studenti pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Využívány pro tento druh práce mohou být nejrůznější
platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby.

Je zřejmé, že obě formy on-line výuky, synchronní i asynchronní, mají své klady i zápory. Jejich využití se musí řídit konkrétními podmínkami školy i dětí/žáků/studentů. Nejlepšího efektu je dosahováno tam, kde jsou obě formy vhodně kombinovány.

Naše mateřská škola využívá obou forem online výuky. Děti dostanou pracovní deník, který samostatně vypracují. Deníky si mohou vyzvednou v mateřské škole nebo je dostanou do poštovní schránky.

Denně se s dětmi scházíme na Google Meet (video komunikační služba) – díky ní cvičíme, zpíváme, kreslíme, povídáme a diskutujeme k tématu. Děti se aktivně zapojují a se zájmem řešíme aktuality z naší vzdělávací nabídky. Tento způsob online výuky jsme již využili při uzavření MŠ z důvodu karantény a dětem i rodičům vyhovuje.

Rodiče pravidelně informujeme a spolupracujeme pomocí krátkých zpráv.

Napsat komentář